Nếu khách hàng từ chối tôi, tôi có được nhận lại lượt báo giá không?

Freelancer không thể nhận lại lượt báo giá sau khi đã báo giá cho các công việc trong cả hai trường hợp được Khách hàng chọn hoặc từ chối.