Làm thế nào để liên hệ với freelancer?

Có hai cách để liên hệ với freelancer:

1. Mua gói xem hồ sơ freelancer: sau khi mua gói này bạn sẽ có số điểm tương ứng để xem các hồ sơ freelancer trên hệ thống. Mỗi lần xem một hồ sơ sẽ tốn 1 điểm. Để tham khảo các gói xem hồ sơ, nhấp vào đây.

2. Chat với các bạn freelancer đã báo giá: sau khi đăng công việc và nhận được báo giá, bạn có thể chat với các freelancer đã báo giá. Hoặc bạn có thể mua gói xem hồ sơ freelancer để xem thông tin liên hệ của freelancer. freelancerViet khuyến khích Khách hàng trao đổi và làm việc thông qua freelancerViet để hạn chế các rủi ro về công việc cũng như tranh chấp thanh toán.

***Lưu ý: freelancerViet quy định không được để lại thông tin liên hệ hoặc kêu gọi để lại thông tin liên hệ trong nội dung tin nhắn. Trong trường hợp bạn vi phạm hoặc freelancerViet nhận thấy bạn có dấu hiệu vi phạm, freelancerViet có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của bạn mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của bạn.